Årsmøtet og medlemsmøte i Harstad profileringspool 2017

Årsmøtet og medlemsmøte i Harstad profileringspool 2017

-Første gang publisert: 28.03.18
-Oppdatert 06.04.18 med valgkomiteens innstilling


Årsmøtet i Harstad profileringspool, 2017, avholdes på Thon Hotel Harstad torsdag 12. april kl. 19.00

Vi gjør oppmerksom på at årsmøtet avsluttes med et medlemsmøte som vil innlede Harstad profileringspool sin strategiprosess for de neste årene.
Vi håper at alle medlemmene er med å engasjerer seg i dette.

Det blir en enkel og smakfull servering – inkludert noe godt i glasset. Vi oppfordrer så mange som mulig til å møte.
Husk: Vi trekker et festivalpass til BAKGÅRDEN blant de fremmøtte.

Vel møtt!

Agenda for årsmøtet:

 1. Konstituering og godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
 3. Styrets årsmelding
 4. Regnskap 2017
 5. Innkomne forslag
 6. Valg av styre
 7. Fastsettelse av styrehonorar
 8. Valg av valgkomité på tre medlemmer
 9. Valg av andre tillitspersoner
 10. Eventuelt

5. Innkomne forslag:

Forslag til endringer i vedtektene samt endring i instruks for valgkomiteen.

Endringene består hovedsakelig av at vi slutter med forskjellige forkortelsen som: HPP, HPP´s, poolen, profileringspoolen og i stede skriver Harstad profileringspool fullt ut. I tillegg foreslås det andre små endringer da Harstad profileringspool er i utvikling og har fått sin første medarbeider og i framtiden vil det kunne bli flere.

Det er også kommet inn forslag om endringer i funksjonsperioden på styrets medlemmer i samme verv på 6 år.

Årsmøtet bes tas stilling til forslag på funksjonsperioden på 6 år i samme verv samt endringene som er listet under.


5. Innkomne forslag nr.1:

Vedtekter

  

DAGENS:

§2: Profileringspoolen skal ha som formål å fremme byutvikling og gjennom dette skape et større markedsgrunnlag for medlemmene.

ENDRES TIL:

§2: Harstad profileringspool skal ha som formål å fremme byutvikling og gjennom dette skape et større markedsgrunnlag for medlemmene.

 

DAGENS:

§3: Medlemsskap i profileringspoolen koster kr. 25.000,- for A-medlemmer, og kr. 15.000,- for B-medlemmer. Alle medlemmene forplikter seg til toårig medlemsskap. B-medlemsskap kan ikke inngås av bedrifter med mer enn 4 årsverk.

ENDRES TIL:

§3: Medlemsskap i Harstad profileringspool koster kr. 25.000,- for A-medlemmer, og kr. 15.000,- for B-medlemmer. Alle medlemmene forplikter seg til toårig medlemsskap. B-medlemsskap kan ikke inngås av bedrifter med mer enn 4 årsverk.
 
DAGENS:

§4: Styret kan ekskludere et medlem dersom det over tid opptrer i strid med HPP’s visjon, misjon, verdier og mål. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en slik måte at HPP’s omdømme svekkes.  Styret kan også ekskludere et medlem dersom oppgjør relatert til medlemskontingent og/eller deltakelse i ett eller flere av HPP’s produksjoner går til inkasso. Eksklusjon skal ikke foretas uten at partene har vært i dialog. Styrets vedtak kan ankes til Årsmøtet.

ENDRES TIL:

§4: Styret kan ekskludere et medlem dersom det over tid opptrer i strid med Harstad profileringspool sin visjon, misjon, verdier og mål. Det samme gjelder dersom medlemmet opptrer på en slik måte at Harstad profileringspool sitt omdømme svekkes.  Styret kan også ekskludere et medlem dersom oppgjør relatert til medlemskontingent og/eller deltakelse i ett eller flere av Harstad profileringspool sine produksjoner går til inkasso. Eksklusjon skal ikke foretas uten at partene har vært i dialog. Styrets vedtak kan ankes til Årsmøtet.

  

DAGENS:

§5: Alle ansatte hos medlemsbedriftene er valgbare til styre i poolen. Poolen ledes av et styre på syv representanter, leder, nestleder og fem styremedlemmer. Valgperioden for styremedlemmene er to år, slik at fire henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år. Leder og nestleder velges ikke samme år.
Styret kan opprette et arbeidsutvalg (AU) på tre styrerepresentanter som forestår driften mellom styremøtene. Styreleder skal alltid være med i AU. Styret leder virksomheten i poolen, og tar opp nye medlemmer ved enstemmige vedtak. Ved uenighet kan mindretallet kreve ekstraordinært årsmøte.

ENDRES TIL:

§5: Alle ansatte hos medlemsbedriftene er valgbare til styret i Harstad profileringspool som skal bestå og ledes av syv representanter, leder, nestleder og fem styremedlemmer. Valgperioden for styremedlemmene er to år, slik at fire henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år. Leder og nestleder velges ikke samme år. Styret konstituerer selv nestleder blant styrets medlemmer.
Styret kan opprette et arbeidsutvalg (AU) bestående av tre representanter fra styret og ansatte som forestår driften mellom styremøtene. Styreleder skal alltid være med i AU. Styret leder virksomheten i Harstad profileringspool, og tar opp nye medlemmer ved enstemmige vedtak. Ved uenighet kan mindretallet kreve ekstraordinært årsmøte.
 

DAGENS:

§6: Det ordinære årsmøtet skal hvert år innen utgangen av mars behandle:

 1. Styrets årsberetning.
 2. Regnskap.
 3. Innkomne forslag.
 4. Valg av styre.
 5. Fastsettelse av styrehonorar.
 6. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
 7. Valg av andre tillitsmenn.

ENDRES:

§6: Det ordinære årsmøtet skal hvert år innen utgangen av mars behandle:

 1. Styrets årsmelding
 2. Regnskap.
 3. Innkomne forslag.
 4. Valg av styre.
 5. Fastsettelse av styrehonorar.
 6. Valg av valgkomité på tre medlemmer.
 7. Valg av andre tillitsmenn.


DAGENS:

§8: Poolen kan oppløses ved 3/4 flertall på årsmøte. Eventuelle midler som poolen disponerer ved oppløsning, skal tildeles ett eller flere veldedige formål.
 
ENDRES TIL:
§8: Harstad profileringspool kan oppløses ved 3/4 flertall på årsmøte. Eventuelle midler som Harstad profileringspool disponerer ved oppløsning, skal tildeles ett eller flere veldedige formål.
  
DAGENS:
§9: Sikkerhet under Profileringspoolens arrangementer: 
«Harstad profileringspool skal ha fokus på sikkerhet i alle faser og leveranser under sine produksjoner og arrangement. Dette innebærer at Harstad Profileringspool skal bruke leverandører og medarbeidere som har sikkerhet i fokus og forstår at det er viktig å tenke sikkerhet».
 
ENDRES TIL:
§9: Sikkerhet under Harstad profileringspool sine arrangementer: 
«Harstad profileringspool skal ha fokus på sikkerhet i alle faser og leveranser under sine produksjoner og arrangement. Dette innebærer at Harstad Profileringspool skal bruke leverandører og medarbeidere som har sikkerhet i fokus og forstår at det er viktig å tenke sikkerhet».
 
 

Instruks for valgkomiteen:

 
DAGENS:

G: Valgkomiteen kan innhente råd fra styret, evnt. daglig leder og medlemmer for å utarbeide sin inn­stilling til årsmøtet. Valgkomiteen tar selv initiativ til slike møter eller kontakter.

ENDRES TIL:

G: Valgkomiteen kan innhente råd fra styret, ansatte og medlemmer for å utarbeide sin inn­stilling til årsmøtet. Valgkomiteen tar selv initiativ til slike møter eller kontakter.5. Innkomne forslag nr.2:

Endring i funksjonstiden.
Det er foreslått et tillegg under §5 som går på funksjonstiden i styret.

FORESLÅTT ENDRET TIL:

§5: Alle ansatte hos medlemsbedriftene er valgbare til styret i Harstad profileringspool som skal bestå og ledes av syv representanter, leder, nestleder og fem styremedlemmer. Valgperioden for styremedlemmene er to år, slik at fire henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år. Leder og nestleder velges ikke samme år. Styret konstituerer selv nestleder blant styrets medlemmer.
Gjenvalg kan finne sted. Maksimal sammenhengende funksjonsperiode i samme verv er 6 år.

Styret kan opprette et arbeidsutvalg (AU) bestående av tre representanter fra styret og ansatte som forestår driften mellom styremøtene. Styreleder skal alltid være med i AU. Styret leder virksomheten i Harstad profileringspool, og tar opp nye medlemmer ved enstemmige vedtak. Ved uenighet kan mindretallet kreve ekstraordinært årsmøte.


6. Valg av styre:

Valgkomiteen i Harstad Profileringspool består i dag av Richard Bendiksen (Vakre Vene), Mona Slåtto Olsen (SNN) og Trond Hansen (DNB)

Valgkomiteen har vært i sving de siste månedene og mottatt innspill fra styret og medlemmer på aktuelle kandidater.

Vi har intervjuet aktuelle kandidater og kommet frem til følgende innstilling:

Situasjonen i styret i Harstad profileringspool er som følger:

Styreleder Kristine Drechsler Hansen  (BDO) På valg
Nestleder Jan Santocono  (Harstad profileringspool) Gått ut av styret i des. 2017
Styremedlem Jørn Heyerdahl  (Fargerike Interiør): På valg
Styremedlem Jan-Arne Kristiansen  (Vizuelli) På valg
Styremedlem Cathrine Berg  (Hålogaland Kraft Bredbånd) Ikke på valg
Styremedlem Line Ravn Munkvold  (Lykke & Lukas) Ikke på valg
Styremedlem Øystein Sagen (Eurojuris) Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling for årsmøtet 2018 er som følger: 

 Rolf Olsen (ROC)  Foreslås valgt for 1 år som styreleder
 Lillian Mathisen (iTet) Foreslås valgt for 2 år som styremedlem
Styreleder Kristine Drechsler Hansen (BDO)  Foreslås valgt for 2 år som styremedlem
Styremedlem Jørn Heyerdahl (Fargerike Interiør)  Foreslås valgt for 2 år som styremedlem
Styremedlem Cathrine Berg  (Hålogaland Kraft Bredbånd) Ikke på valg
Styremedlem Line Ravn Munkvold  (Lykke & Lukas) Ikke på valg
Styremedlem Øystein Sagen (Eurojuris) Ikke på valg

Vi har de siste månedene kartlagt en rekke kandidater. Utgangspunktet var at 3 medlemmer var på valg og ett medlem har trådt ut i desember 2017. Vi har hatt samtaler med alle kandidatene som er på valg. Jan-Arne Kristiansen ønsket ikke gjenvalg og Kristine Drechsler Hansen gav også tilbakemelding om at hun ikke kom til å ta gjenvalg som styreleder. Hun har etter forespørsel fra valgkomiteen takket ja til å stille til valg som styremedlem.

På bakgrunn av nære relasjoner har Mona Slåtto Olsen meldt seg inhabil ved innstillingen av styreleder.


7. Fastsettelse av styrehonorar:

I henhold til instruks for valgkomiteen skal valgkomiteen komme med forslag til styrehonorar. Vårt forslag for 2018 er:

Styreleder har i 2017 kr. 72.000,-
Styremedlem har i 2016 kr. 31.000,-

Vårt forslag er at dette økes til:

Styreleder: kr. 74.000,-
Styremedlem: kr. 32.000,-


8. Valg av valgkomité på tre medlemmer:

Valgkomiteen består i dag av Mona Slåtto Olsen (skal erstattes), Trond Hansen (1 år igjen)  og Richard Bendiksen (2 år igjen)

Vi foreslår at Lisbeth Ringstad (INKO) erstatter Mona Slåtto Olsen i valgkomiteen for de 3 neste år.


9. Valg av andre tillitspersoner:

Seire ved å dele-juren består i dag av:

Eirik Munkvold  (har fungert i 3 perioder)
Mona Kristine Rosvold  (har fungert i 3 perioder)

Knut Ivar Mikalsen  (har fungert i 2 perioder)

 
• Styret innstiller Lisbeth Ringstad (INKO) som ny i Seire ved å dele-juryen og erstatter Eirik Munkvold.