Ny dato for årsmøte – 9. april

Innkalling til årsmøte i Harstad profileringspool

Årsmøtet i Harstad profileringspool, avholdes på Thon Hotel Harstad tirsdag 9. april kl. 19.00.

Vi gjør oppmerksom på at årsmøtet avsluttes med en temakveld der det blir en enkel servering – inkludert noe godt i glasset. Vi oppfordrer så mange som mulig til å møte.

Agenda:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokoll
  3. Styrets årsmelding
  4. Regnskap 2018
  5. Innkomne forslag
  6. Valg av styre
  7. Fastsettelse av styrehonorar
  8. Valg av valgkomité på tre medlemmer
  9. Valg av andre tillits personer
  10. Eventuelt

Innkommende forslag må være styret i hende innen tirsdag 2. april. Forslag sendes på mail til: styret@pool1.no

Av hensyn til mat bestilling ønskes tilbakemelding om hvem som kommer til: styret@pool1.no

Vel møtt!

5. Innkomne forslag 1:

Forslag til vedtektsendring §5 der en tar inn at årsmøtet også skal velge 2 vararepresentanter til styret.

DAGENS:

5: Alle ansatte hos medlemsbedriftene er valgbare til styret i Harstad profileringspool som skal bestå og ledes av syv representanter, leder, nestleder og fem styremedlemmer. Valgperioden for styremedlemmene er to år, slik at fire henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år. Leder og nestleder velges ikke samme år. Styret konstituerer selv nestleder blant styrets medlemmer.

ENDRES TIL:

5: Alle ansatte hos medlemsbedriftene er valgbare til styret i Harstad profileringspool som skal bestå og ledes av syv representanter, leder, nestleder og fem styremedlemmer. I tillegg skal det velges 2 varamedlemmer. Valgperioden for styremedlemmene er to år, slik at fire henholdsvis tre styremedlemmer er på valg annethvert år. Leder og nestleder velges ikke samme år. Styret konstituerer selv nestleder blant styrets medlemmer.

Innkomne forslag 2:

Årsmøtet i Harstad profileringspool ber styret ta initiativ overfor Harstadregionens næringsforening for å få utredet om et nærmere samarbeid mellom profileringspoolen og næringsforeningen kan styrke næringsutviklingen i Harstad.

6. Valg av styret:

Valgkomiteen i Harstad Profileringspool består i dag av Trond S. Hansen (DNB), Richard Bendiksen (Vakre Vene), og Lisbeth Ringstad (Inko). Valgkomiteen har vært i sving de siste månedene og mottatt innspill fra styret og medlemmer på aktuelle kandidater.

Situasjonen i styret er som følger:
Styreleder Rolf Olsen (ROC) På valg
Styremedlem Cathrine Berg (Hålogaland Kraft Bredbånd) På valg
Styremedlem Line R Munkvold (Lykke & Lukas) På valg
Styremedlem Øystein Sagen (Eurojuris Harstad) På valg
Styremedlem Lillian Mathisen (iTet) Ikke på valg
Styremedlem Jørn Heyerdahl (Fargerike Interiør) Ikke på valg
Styremedlem Kristine Drechsler Hansen (Exitum Økonomi) Ikke på valg

Valgkomiteen har gjennomført flere intervjuer og har følgende innstilling for årsmøtet:

Lillian Mathisen (iTet) Foreslås valgt for 1 år som styreleder
Karl Erik Arnesen (UIT Norges Arktiske universitet) Foreslås valgt for 2 år som styremedlem
Ida Vingerhagen (Neumann Bygg) Foreslås valgt for 2 år som styremedlem
Lise Aamot Linaker (DNB) Foreslås valgt for 2 år som styremedlem
Styremedlem Øystein Sagen (Eurojuris Harstad) Foreslås gjenvalgt for 2 nye år
Styremedlem Jørn Heyerdahl (Fargerike Interiør) Ikke på valg
Styremedlem Kristine Drechsler Hansen (Exitum Økonomi) Ikke på valg

I tillegg foreslår vi som varamedlemmer:
1. vara: Merete Halsebø (Vitalisklinikken) Foreslås valgt for 2 år
2. vara: Torgeir Skjevik (Inko) Foreslås valgt for 1 år

7. Fastsettelse av styrehonorar

I henhold til instruks for valgkomiteen skal valgkomiteen komme med forslag til styrehonorar.
Styreleder har i 2018 kr 74000.-
Styremedlem har i 2018 kr 32000.-

Vårt forslag er at dette økes til:
Styreleder: kr 75000.-
Styremedlem: kr 33000.-

På vegne av valgkomiteen,
Trond, Richard og Lisbeth

8. Valg av valgkomité på tre medlemmer

Valgkomiteen består i dag av Trond Strøm Hansen (skal erstattes), Richard Bendiksen (1 år igjen) og Lisbeth Ringstad (2 år igjen). Forslag på nytt medlem av valgkomiteen som erstatter Trond Strøm Hansen er Cathrine Berg.

9. Valg av andre tillitspersoner

Seire ved å dele-juryen består i dag av Mona Kristine Rosvold, Knut Ivar Mikalsen og Lisbeth Ringstad.

Forslag på nytt medlem av Seire ved å dele-juryen er Rolf Olsen som erstatter Mona Kristine Rosvold